Čia pateikiami su Vilniaus lopšelio-darželio "Ozas" veikla susiję dokumentai bei ataskaitos

Metinės lopšelio-darželio direktorės veiklos ataskaitos

Apie 2021 metais ugdymo įstaigoje nuveiktus darbus skaitykite ČIA.

Apie 2022 metais ugdymo įstaigoje nuveiktus darbus skaitykite ČIA.

Apie 2023 metais ugdymo įstaigoje nuveiktus darbus skaitykite ČIA.

Vilniaus lopšelio-darželio "Ozas" 2018-2022 m. strateginis veiklos planas

Lietuvos švietimo politika yra orientuota į Europos Sąjungos švietimo prioritetus ir gaires. Šalies ekonominio, socialinio, kultūrinio gyvenimo kaita: informacinės visuomenės plėtra, vertybių ir vertybinių nuostatų kaita, darnus vystymasis, globalizacija įpareigoja labai atidžiai derinti ugdymo tikslus su vaikų, šeimų, bendruomenės ir valstybės poreikiais. Siekiant užtikrinti švietimo plėtotės darną ir efektyvumą visuose švietimo lygmenyse, būtinas strateginis planavimas. 

Daugiau apie planą skaitykite ČIA.

Vilniaus lopšelio-darželio "Ozas" 2023-2027 m. strateginis veiklos planas

Vilniaus lopšelio-darželio „Ozas“ 2023-2027 metų strateginis planas parengtas, atsižvelgiant į įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą, Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, tarptautinę programą „Zipio draugai“ ir sveikos gyvensenos programą „Augu sveikas ir saugus“. Įstaigos strateginį planą rengė strateginio planavimo komanda, kurią sudarė įstaigos vadovas, pedagogai, bendruomenės nariai.

Planas atliepia Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Vilniaus miesto 2021-2030 metų strateginio plėtros plano kryptis, įstaigos nuostatus ir apibrėžia organizacinės veiklos rezultatus.

Vilniaus lopšelio-darželio „Ozas“ 2023-2027 metų strateginio plano tikslas – įvertinus švietimo būklę ir atsižvelgus į visuomenės švietimo poreikius, nustačius ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus bei uždavinius, apibrėžus prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti, užtikrinti efektyvų Įstaigos veiklos valdymą, pokyčius, tobulinti ugdymo sąlygas, sukuriant savitą įstaigos modelį, kuris užtikrins edukacinių ir socialinių paslaugų kokybę. 

Daugiau apie planą skaitykite ČIA.