Čia pateikiami su Vilniaus lopšelio-darželio "Ozas" veikla susiję dokumentai bei ataskaitos

Metinė lopšelio-darželio direktorės veiklos ataskaita 2021 m.

Įgyvendinant Vilniaus lopšelio-darželio „Ozas“ strateginio ir metinio planų tikslus buvo siekiama užtikrinti į vaiką orientuotą, kokybišką ugdymąsi, saugią, ugdymą(si) skatinančią aplinką, įstaigos kultūrą. 

Sėkmingai vykdytos ikimokyklinio ugdymo (si), bendroji priešmokyklinio ugdymo (si) programos, analizuotas grupių veiklos planavimas ir reflektavimas, tenkintas nuolatinis poreikis atsinaujinti, įsigyta naujų ugdymosi priemonių. Buvo įgyvendinti ugdomosios veiklos projektai, ugdytiniai dalyvavo miesto, respublikiniuose projektuose. 

Daugiau apie ugdymo įstaigoje nuveiktus darbus skaitykite ČIA.

Metinė lopšelio-darželio direktorės veiklos ataskaita 2022 m.

Įgyvendinant Vilniaus lopšelio-darželio „Ozas“ strateginio ir metinio planų tikslus buvo siekiama užtikrinti kokybišką ir inovatyvų ugdymą(si) įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams, kurti naujas bei atnaujinti, tobulinti jau esamas edukacines aplinkas, toliau palaikyti, plėtoti šiltus, konstruktyvius santykius su bendruomene bei socialiniais partneriais.


Sėkmingai vykdytos ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo bendroji programos, analizuotas grupių veiklos planavimas ir reflektavimas, tenkintas nuolatinis poreikis atsinaujinti, įsigyta naujų ugdymosi priemonių. Planavimo formos ir procedūros nuolat analizuotos, tobulintos, siekiant individualizuoti, diferencijuoti vaikų ugdymą(si). Specialiųjų poreikių turintys vaikai gavo tinkamą, kvalifikuotą specialistų pagalbą. Paruošta individualūs ugdymo(si) planai, rekomendacijos mokytojams, remiantis Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijomis.

Daugiau apie ugdymo įstaigoje nuveiktus darbus skaitykite ČIA.

Vilniaus lopšelio-darželio "Ozas" 2018-2022 m. strateginis veiklos planas

Lietuvos švietimo politika yra orientuota į Europos Sąjungos švietimo prioritetus ir gaires. Šalies ekonominio, socialinio, kultūrinio gyvenimo kaita: informacinės visuomenės plėtra, vertybių ir vertybinių nuostatų kaita, darnus vystymasis, globalizacija įpareigoja labai atidžiai derinti ugdymo tikslus su vaikų, šeimų, bendruomenės ir valstybės poreikiais. Siekiant užtikrinti švietimo plėtotės darną ir efektyvumą visuose švietimo lygmenyse, būtinas strateginis planavimas. 

Daugiau apie planą skaitykite ČIA.