Administracija

Vilniaus lopšelio-darželio „ozas“ direktorė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (l. E. P.)

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams