MŪSŲ ĮSTAIGOs komisijos, tarybos

Vilniaus lopšelio-darželio „Ozas” taryba  yra aukščiausia Lopšelio-darželio savivaldos institucija sudaryta iš pedagogų, tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės atstovų svarbiausiems Lopšelio-darželio veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti. Lopšelio-darželio tarybą sudaro 9 nariai, renkami trejiems metams. 4 nariai atstovauja tėvams (globėjams), 4 nariai – pedagogams ir 1 narys – vietos bendruomenei. 

Vilniaus lopšelio-darželio „Ozas” mokytojų taryba – nuolat veikianti  savivaldos institucija. Ją sudaro 9 nariai, renkami 5-riems metams. Nariais gali tapti direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui bei visi Darželyje dirbantys pedagogai, pagalbos ir sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai bei kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai.

Vilniaus lopšelio-darželio „Ozas” darbo taryba – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis Vilniaus lopšelio-darželio „Ozas” darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Įstaigoje nuolat veikia  šios komisijos:

       Pedagogų ir pagalbos vaikui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija, kuri teikia informaciją mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams apie atestacijos tvarką, atestacijos programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir atestacijos komisijos nutarimus,  svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams.

       Vaiko gerovės komisija koordinuoja pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams teikimą ir prevencinę veiklą Darželyje, nagrinėja vaikų elgesio, bendravimo, nesusiformavusių gebėjimų problemas, priima sprendimus, padedančius vaikui ugdytis visaverčio gyvenimo įgūdžius, renka ir apibendrina informaciją iš grupės pedagogų, pagalbos specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų), vaiko, padeda priimti sprendimus dėl pagalbos priemonių vaikui skyrimo, analizuoja vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemas ir teikia siūlymus pedagogams dėl šių santykių gerinimo, siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

          Dokumentų ekspertų komisija (DEK) yra nuolat veikianti patariamoji institucija, nagrinėjanti raštvedybos, dokumentų vertės ekspertizės, tvarkymo, saugojimo, naudojimo metodinius bei praktinius klausimus. DEK savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos valstybinio archyvų fondo nuostatais, Lietuvos vyriausiojo archyvaro parengtais ir patvirtintais norminiais bei metodiniais dokumentais.

         Viešųjų pirkimų komisija sudaroma viešiesiems pirkimams, atliekamiems vadovaujantis Viešųjų pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97, vykdyti. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymais ar kitais privalomojo pobūdžio dokumentais, Komisijos darbo reglamentu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.

         Inventorizacijos komisija sudaroma turto apskaitai vykdyti, bei turto pripažinimo netinkamu naudojimui.

         Lopšelyje-darželyje veikia vaikų grupių tėvų (globėjų) komitetai. Jie renkami grupės tėvų (globėjų) susirinkime vienerių metų kadencijai kiekvienų mokslo metų pradžioje. Komitetus sudaro trys nariai – tėvai (globėjai), atstovaujantys atitinkamos vaikų grupės tėvams (globėjams), nariais išrenkami daugiausia balsų surinkę kandidatai. Komitetui vadovauja grupių tėvų (globėjų) bendru sutarimu pirmajame pasitarime visai kadencijai išrinktas pirmininkas. Pasibaigus vienerių metų kadencijai, jo įgaliojimai nutrūksta.