Mūsų kiti specialistai

Čia nurodyti mūsų įstaigos kiti specialistai
ir jų teikiamos paslaugos.

logopedė Rita Sinicė, dietistė Gabija Paulina Juodagalvė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Gabija Makauskaitė, IT specialistas Ramūnas Leskauskas, psichologė Silvija Marazienė, specialusis mokytojas Julius Šatkus, socialinis pedagogas Virginija Bartkuvienė.

Laimė atitenka tam, kuris daug dirba.

– L. da Vinčis.

MŪSŲ KITŲ SPECIALISTŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS

čia nurodyti pagrindiniai duomenys apie specialistus: darbo laikas, pagrindinės funkcijos, kontaktai.

Gabija Paulina Juodagalvė

dietistė

Darbo laikas: pirmadieniais-penktadieniais 10.00-18.00 val.

Kontaktai: gabija.magaznieks@gmail.com

Pagrindinės funkcijos:

 • Rengia kasdienius maitinimo valgiaraščius.
 • Organizuoja ir kontroliuoja higieninius reikalavimus virtuvėje bei maisto sandėlyje.
 • Tikrina gaunamų ir jau pagaminamų virtuvėje maisto produktų kokybę.
 • Propoguoja sveiką gyvenseną bei veda edukacinius užsiėmimus vaikams maitinimosi temomis.
 • Rengia straipsnius, skrajutes ar kitokias informacines medžiagas darželio bendruomenei mitybos temomis.
 • Ruošia ir nuolat atnaujina 15 dienų valgiaraštį bei technologines korteles pagal tuo metu galiojantį maitinimo aprašą.
 • Teikia konsultacijas darželio bendruomenei mitybos klausimais ir kt.

Gabija Makauskaitė

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Darbo laikas: pirmadienis 11.00-18.00 val., antradienis 11.00-18.00 val., trečiadienis 11.00-17.30 val.

Kontaktai: gabija.makauskaite@vvsb.lt

Pagrindinės funkcijos:

 • Taiko užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo kontrolės priemones, veiksmus ugdymo įstaigoje.
 • Organizuoja mokinių savirūpos pagalba ugdymo įstaigoje.
 • Teikia pirmąją pagalbą vaikams
 • Propoguoja sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo priemones, bendradarbiauja su kitais visuomenės sveikatos ir asmens sveikatos specialistais.
 • Veda edukacinius užsiėmimus vaikams.
 • Vykdo visuomenės sveikatos stebėseną, renka, tvarko bei analizuoja duomenis apie vaikų sveikatos būklę ir kt.

Silvija Marazienė

psichologė

Darbo laikas: Pirmadienis-antradienis 9:00-14:00 val., *trečiadienis-katvirtadienis 8:00-12:00 val.

Kontaktai: psichologe.silvija@gmail.com

Pagrindinės funkcijos:

 • Nustato mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padeda jas spręsti.
 • Konsultuoja vaikus, tėvus (globėjus), mokytojus bei kitus įstaigos darbuotojus teikia rekomendacijas.
 • Šviečia vaikus, tėvus (globėjus), mokytojus vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
 • Rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.
 • Stiprina mokytojų, kitų švietimo įstaigos darbuotojų, tėvų (globėjų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, sprendžiant problemas;
 • Rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencines programas.

Virginija Bartkuvienė

SOCIALINIS PEDAGOGAS

Darbo laikas: antradienis 9.00-14.00 val., penktadieniais 9.00-14 val.

Kontaktai: rastine@ozas.vilnius.lm.lt

Pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.

Pagrindinės funkcijos:

 • Įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas).
 • Konsultacinė (pataria, padeda, konsultuoja).
 • Šviečiamoji (informuoja, aiškina).
 • Koordinacinė (palaiko ryšius, siunčia (perduoda) informaciją).
 • Prevencinė (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti).
 • Teisinė (atstovauja, gina vaiko interesus).
 • Socialinio ugdymo.

Socialinis pedagogas dirba kartu su priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene. Socialinis pedagogas savo darbe vadovaujasi tarptautiniais vaikų teises ir interesus reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, pareigine instrukcija ir etikos principais.

Rita Sinicė

LOGOPEDĖ

Darbo laikas: Pirmadienis-trečiadienis 6:30-11:00 ketvirtadienis 6:30-10:00

Kontaktai: ritalogopede@gmail.com

Pagrindinės funkcijos:

 • Išaiškinti ir įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.
 • Numatyti palankiausias kalbėjimo ir kalbos sutrikimų korekcijos priemones, metodus ir būdus.
 • Bendradarbiauti su kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų tėvais, pedagogais, pagalbos vaikui teikimo, ugdymo organizavimo, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų klausimais.
 • Atsižvelgiant į kalbėjimo ir kalbos sutrikimą, vaiko amžių, brandą, galimybes, individualizuoti teikiamą švietimo pagalbą.
 • Kalbos įvertinimo kortelių pildymas. Logopedinių pratybų tvarkaraščio sudarymas.
 • Individualių, pogrupinių, grupinių pratybų programų sudarymas, ugdytinių kalbos ir komunikacijos sutrikimams įveikti.
 • Vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, pasiekimų ir pažangos vertinimas.

Julius Šatkus

Specialusis mokytojas

Darbo laikas: pirmadienis-penktadienis 8:00/9:00-12:00 val.

Kontaktai: sa.julius@gmail.com

Pagrindinės funkcijos:

 • Dirba su mokiniu arba mokinių grupe, bendradarbiaudamas su auklėtoja, mokytoja.
 • Paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant.
 • Padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą.
 • Padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis.

Ramūnas Leskausmas

IT SPECIALISTAS

Kontaktai: ramunas.les@gmail.com

Pagrindinės funkcijos:

 • Kompiuterinės įrangos prežiūra, konsultavimas.